O mně

Abyste věděli, kdož Vaším partnerem bude...

Vzdělání a praxe

profilový obrázek

Překladům se na různý pád oddávám od roku 2001.

Na Filosofické fakultě University Karlovy jsem se zdárně vyškolil v oborech MaďarštinaPřekladatelství – tlumočnictví: němčina. Později jsem také přistoupil k dálkovému studiu Managementu cestovního ruchu na Universitě Hradec Králové.

Po zkušenosti zvící tří let v překladatelské agentuře, byv zde zaměstnán na posici projektového managera, překladatele a korektora, jsem od roku 2008 počal překládati na živnostenský list, což pro mne jest hlavní pracovní poměr podnes.

Postupně mi bylo opustiti jazyk maďarský a dnes překládám pouze z jazyků německého a anglického. V běhu let mi bylo ku potěše podíleti se na celé řadě kromobyčejně zajímavých projektů. Krom jiného jsem spolupracoval na pořadech pro Českou televisi, spoluautorstvím jsem přispěl k překladům pro knihu Historie Sokolovska, titulky jsem obdařil několikero filmů a jeden seriál.

Obzvláštně zaměřen jsem v době dnešní na obory automobilismu, přístrojů neb elektroniky ku spotřebnímu užití.

Řemeslo >>

Co pro mne překlad jest

divadlo

Překlad pro mne neznačí prostou křížovku s hledáním tajenky, nýbrž spíše divadelní hru. Text jest jen snůškou slov pouhých, jichž smysl však důležitým býti musí. A právě smysl ten ozřejmí až jedinečné nastudování hry režisérem svým.

Překlad chápu jako záležitost funkční. Nedostatečné je prosté převádění slov, ba i jiným slovem stejného smyslu vyjádření nemusí vždy postačit. Text především v jazyce cílovém musí obstáti, jak je zadavateli ku potřebě.

Kdož si obrázek o mém přístupu k překladu učiniti ráčíte, chutě hleďte na některou z dalších jazykových obměn těchto stránek:


česky >> mafiánsky >> byrokraticky >>

Co je mi libo a potěchu mi nese

tanec

Nekloním-li hlavu nad překladem, pak nejspíše budu k nalezení na parketě tanečním – dnes povětšinou coby učitel společenského tance.

Oblibu chovám k technologiím a se svým základním povědomím o některých jazycích programovacích občas pro známé stvořím i nenáročné webové stránky.

A pokud snad přec jen trocha času zbývá, přečtu rád cos z literatury faktů neb dobrý seriál zhlédnu.